BIP

Działalność

Udzielamy pomocy:

 • dzieciom od 0-3 lat
 • dzieciom w wieku przedszkolnym
 • dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym uczęszczających do szkół na terenie Powiatu Kępińskiego
 • rodzicom
 • nauczycielom i wychowawcom.

Przyjmujemy na podstawie:

 • wniosku rodziców (prawnych opiekunów dziecka)
 • wniosku pełnoletniej młodzieży

W poradni pracują: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

FORMY POMOCY:

ORIENTACJA ZAWODOWA

Służy pomocą uczniom kończącym gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne stojących przed wyborem dalszej drogi kształcenia lub koniecznością wyboru zawodu.

Udzielamy informacji na temat:

 • charakterystyki poszczególnych zawodów,
 • dróg kształcenia do wybranych zawodów.

Udostępnia aktualne informatory o szkołach ponadgimnazjalnych i inne materiały o zawodach dostępnych na rynku pracy w postaci:

 • przewodników,
 • Teczek Informacji o Zawodach,
 • filmów edukacyjnych
 • ulotek i folderów

PSYCHOTERAPIA I PSYCHOPROFILAKTYKA

Otrzymują tu pomoc dzieci, młodzież i rodzice, mający potrzebę skonsultowania problemów emocjonalnych, które niekorzystnie wpływają na funkcjonowanie społeczne i intelektualne.

Przez problemy emocjonalne rozumie się:

 • trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami
 • konflikty z rodzicami i nauczycielami
 • trudności w mobilizowaniu się do nauki
 • niską samoocenę
 • lęki szkolne
 • moczenie nocne.

Pomoc obejmuje: postawienie diagnozy, poradnictwo oraz terapię krótko - i długoterminową.

Ponadto, prowadzimy grupowe zajęcia dla klas szkolnych: Udzielamy zainteresowanym informacji o przebiegu i rozwoju mowy (pogadanki, konsultacje)

Redakcja strony: DziałalnośćRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 668

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl