BIP

Opiniowanie i orzecznictwo

 

Poradnia wydaje opinie:

 

 • w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
 • w sprawie spełniania przez dziecko obowiązku poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,
 • w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytniego,
 • w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
 • w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
 • o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 • w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • w sprawie przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
 • w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
 • w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej,
 • inna opinia związana z kształceniem i wychowaniem dziecka.

Ponadto można uzyskać pisemną informację o wynikach badań. Opinię odbiera rodzic osobiście lub jest wysyłana pocztą.

Poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie:

 • kształcenia specjalnego,
 • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • indywidualnego nauczania,
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.    
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 poz.1743)
Kategoria: Powiązane pliki [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Zgłoszenie na warsztaty organizowane w PP-P w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 588

322.54KB
pdf Druk przekazania dokumentacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 602

282.01KB
pdf Zgłoszenie zapotrzebowania na zajęcia zorganizowane w szkole
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 579

252.98KB
pdf Informacja o uczniu klas I-III z trudnościami w pisaniu i/lub czytaniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 636

73.85KB
pdf Informacja o uczniu z trudnościami w pisaniu lub/i czytaniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 592

745.95KB

Redakcja strony: Opiniowanie i orzecznictwoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 559

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl