BIP

Ogłoszenia

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1) informuję, że:

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie z siedzibą ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)     inspektorem danych osobowych u Administratora jest Adrian Ambrozik, e-mail: , tel. 510 583 193

3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami); Ustawa    z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zmianami); Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami)

4)     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5)     podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem i jest obligatoryjne

6)     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

7)     Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8)     Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9)     posiada Pani/Pan prawo do:

·       żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,

·       ograniczenia przetwarzania,

·       a także prawo sprzeciwu,

·       zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych

·       przenoszenia danych,

·       wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Redakcja strony: OgłoszeniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 730

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl