BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kępnie
Grafika BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kępnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kępnie

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody wyłaczeń:

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
  • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań Straży oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to min.

  • wybrane pliki do pobrania na stronie nie są dostępne cyfrowo,
  • wybrane pliki do pobrania występują w postaci skanów,

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wersji kontrastowej (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Elwira Leśniewicz-Drzazga, pppkepno@op.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 627 824 811. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kępnie

Ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku bezpośrednio od ulicy Sienkiewicza bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zamontowano oporęczowania ułatwiające wejście po schodach. Wejście do budynku od ulicy Dąbrowskiego wyposażone w podjazd oraz dzwonki przy drzwiach dla osób niepełnosprawnych, naprzeciw Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Pomieszczenia Poradni znajdują się na I piętrze. Winda znajduje się przy wejściu B do budynku. W budynku korytarze są o szerokości 134cm.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Pochylnia dostosowana do wózków inwalidzkich znajduje się przy wejściu A oraz B od ulicy Dąbrowskiego naprzeciw Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. Brak platform przychodowych. Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduje się przy ulicy Sienkiewicza, naprzeciw wejścia B do budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoba niepełnosprawna chcąca skorzystać z pomocy tłumacza migowego powinna zgłosić ten zamiar we wcześniejszym zgłoszeniu.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PPP Kępno
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-09-23 10:00
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2024-03-27 11:19
Wytworzenie publikacji
IntraCOM.pl S.C. 2024-03-27 11:19
Zatwierdzenie
Dyrektor PPP 2024-03-27 11:19
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
19
do góry