BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kępnie
Grafika BIP
Strona główna/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

INFORMACJA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie znajduje się w budynku przy ul. Sienkiewicza 26, gdzie mieści się gabinet Dyrektora, Sekretariat oraz gabinety psychologów, pedagogów, logopedów oraz sale terapeutyczne.

Poradnia jest placówką publiczną, udzielającą dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielającą rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kępińskiego, ich rodzicom i nauczycielom oraz dzieciom zamieszkałym na terenie powiatu kępińskiego, które nie uczęszczają do szkoły/przedszkola i ich rodzicom.

Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kępińskiego, ich rodzicom i nauczycielom oraz dzieciom zamieszkałym na terenie powiatu kępińskiego, które nie uczęszczają do szkoły/przedszkola i ich rodzicom.

Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

Do zadań poradni należy w szczególności:

 1. diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
  1. predyspozycji i uzdolnień;
  2. przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
  3. specyficznych trudności w uczeniu się;
 2. wspomaganie dzieci i młodzieży, odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży: 
  1. szczególnie uzdolnionych,
  2. niepełnosprawnych,niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  3. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  4. z zaburzeniami komunikacji językowej,
  5. z chorobami przewlekłymi;
 3. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznawanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;
 4. pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i  kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 5. wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;
 6. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
 7. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;
 8. współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
 9. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych; 
 10. współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 11. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
 12. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;
 13. prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
 14. udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Poradnia realizuje swoje zadania, uwzględniając potrzeby osób korzystających z pomocy, poprzez:

 1. diagnozowanie;
 2. diagnozowanie;
 3. opiniowanie;
 4. działalność terapeutyczną;
 5. prowadzenie grup wsparcia;
 6. prowadzenie mediacji;
 7. interwencję kryzysową;
 8. działalność profilaktyczną;
 9. poradnictwo;
 10. konsultacje;
 11. działalność informacyjno-szkoleniową.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Transkrypcja PJM

Komunikacja PPP w Kępnie

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się i dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Dwóch pracowników PPP w Kępnie została przeszkolona na poziomie elementarnym ze znajomości polskiego języka migowego (PJM).

KROK 1. Wybierz preferowany przez siebie sposób komunikacji

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej i chcąca skorzystać z osobistej pomocy tłumacza może wybrać jedną z form kontaktu:Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej i chcąca skorzystać z osobistej pomocy tłumacza może wybrać jedną z form kontaktu:

 • e-mail pod adres:
 • telefon pod numer: 62 78 24811 lub 536 409 739  (korzystając z osoby przybranej) i dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej;
 • propozycję terminu;
 • krótkie określenie sprawy;
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

W zgłoszeniu zaznacz koniecznie czy komunikujesz się w polskim języku migowym (PJM), systemie językowo-migowym (SJM) czy sposobie komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

KROK 2 Po wyborze formy kontaktu wyślij zgłoszenie

Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną, w dni wolne lub poza godzinami pracy poradni będą rejestrowane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru maila.

O miejscu i terminie osobistego spotkania z tłumaczem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie, poinformujemy w dniu rejestracji na adres e-mail lub numer telefonu podany przez osobę zainteresowaną w zgłoszeniu.

Transkrypcja PJM

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PPP Kępno
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-09-23 10:00
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-15 13:54
Wytworzenie publikacji
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2020-12-15 13:53
Zatwierdzenie
Dyrektor PPP 2020-12-29 13:53
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
19
do góry