BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kępnie
Grafika BIP

Status prawny

Pracownicy Poradni

 • Magdalena Bieniak - pedagog, logopeda, nauczyciel mianowany;
 • Anna Kłobuch - pedagog, socjoterapeuta, nauczyciel dyplomowany;
 • Elżbieta Tyc - logopeda, nauczyciel mianowany;
 • Patrycja Karwan-Makosch - psycholog, nauczyciel dyplomowany;
 • Aleksandra Jóźwik-Gruszka - pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany;
 • Justyna Jerczyńska - psycholog, nauczyciel kontraktowy;
 • Magdalena Jeziorna - psycholog, nauczyciel kontraktowy;
 • Ewa Szkudlarek - psycholog, nauczyciel mianowany;
 • Justyna Klimecka - pedagog, nauczyciel dyplomowany;
 • Lucyna Trojak-Kempa -psycholog, logopeda, nauczyciel kontraktowy;
 • Maja Banasik- psycholog, nauczyciel stażysta;
 • Klaudia Długowska - psycholog.

Pracownicy administracji

 • Irena Grodzka - samodzielny referent
 • Alina Pełczyńska-Nowak - starszy referent

Inspektor Ochrony Danych

 • Adrian Ambrozik
 • ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno
 • e-mail:
 • tel.: 510 583 193

Forma organizacyjno-prawna lub Status

 • Organem prowadzącym poradnię jest Powiat Kępiński
 • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Poznaniu.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013 r, poz. 199 ze zm.);

Przedmiot działalności i kompetencje:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie jest poradnią publiczną, udzielającą dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Poradnia udziela pomocy dzieciom i ich rodzicom, uczniom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Kępińskiego.

Zasady udzielania pomocy dzieciom i ich rodzicom zamieszkałym poza terenem działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie oraz uczniom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy organami prowadzącymi poradnie.

Zasady funkcjonowania:

Cele poradni:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
 • pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
 • udzielanie dzieciom i młodzież)y pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, terapeutycznej oraz psychoedukacyjnej
 • udzielanie rodzicom, opiekunom, nauczycielom, wychowawcom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zwiazanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Zadania poradni:

 • wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia sie dzieci i młodzieży
 • pomoc w nabywaniu i rozwijaniu umiejetności z zakresu komunikacji społecznej
 • pomaganie rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych mo)liwosci oraz mocnych stron uczniów
 • terapia zaburzen rozwojowych i zachowan dysfunkcyjnych
 • wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny
 • pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej wsród uczniów, rodziców i nauczycieli
 • profilaktyka uzależnien dzieci i młodzieży
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

 • Rodzice dziecka lub pełnoletni uczeń, którzy chcą skorzystać z pomocy poradni, powinni złożyć pisemne zgłoszenie w sekretariacie poradni lub nadesłać je pocztą.
 • Termin diagnozy ustala się po dostarczeniu do sekretariatu Poradni wypełnionego przez rodziców lub opiekunów prawnych zgłoszenia (druk do pobrania). Wskazane jest dostarczenie dodatkowych dokumentów pomocnych w diagnozie, np. opinii ze szkoły/przedszkola/placówki, zeszytów szkolnych, prac z języka polskiego, dokumentacji z wcześniejszych badań psychologicznych i pedagogicznych przeprowadzonych w innych poradniach lub gabinetach, dokumentacji lekarskiej (w przypadku dzieci chorych).
 • Badanie psychologiczne i pedagogiczne odbywa się w wyznaczonym wcześniej terminie, o którym powiadamiamy telefonicznie lub przez szkołę, do której uczęszcza uczeń (zgodnie z wskazaniem na zgłoszeniu). Na badania uczeń zgłasza się z rodzicem.
 • W przypadku niemożliwości przybycia dziecka na badania należy jak najszybciej zgłosić w sekretariacie poradni rezygnację z badań w danym terminie (tel. 627 824 811; 536 409 739).
 • W przypadku zgłoszenia na diagnozę zaburzeń dyslektycznych uczeń powinien dostarczyć w dniu badania zeszyty przedmiotowe i dowody pracy nad problemem oraz opinię szkoły, dotyczącą jego trudności w czytaniu lub/i pisaniu (druk do pobrania).
 • Wizyta w Poradni trwa około 3-4 godziny.
 • Po badaniu psycholog i pedagog omawiają z rodzicem wyniki badań i udzielają porady dotyczącej pracy z dzieckiem.
 • Pisemną opinię wydaje się na wniosek rodziców.

Dokumentacja poradni

 • wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer porządkowy, imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania;
 • rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy, o którym mowa w pkt. 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia;
 • karty indywidualne klientów zawierające dokumentację badań i podjętych działań;
 • dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych Poradni;
 • akta osobowe pracwników;
 • tygodniowy rozkład zajęć pracowników poradni;
 • ewidencja działalności informacyjno-szkoleniowej;
 • rejestr kancelaryjny;
 • protokoły posiedzeń Zespołów Orzekających i zebrań Rady Pedagogiczne;
 • dokumentację ewaluacji wewnętrzej;
 • inną dokumentację wynikającą z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Status prawny
doc 2020-12-15 Zgłoszenie dziecka, ucznia do poradni
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
Zgłoszenie dziecka, ucznia do poradni 39KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PPP Kępno
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-15 09:02
Aktualizacja publikacji
Pełczyńska - Nowak Alina 2021-04-11 16:07
Wytworzenie publikacji
Alina Pełczyńska-Nowak 2021-04-11 16:06
Zatwierdzenie
Elwira Leśniewicz-Drzazga 2021-04-11 16:06
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
3
do góry